Буй Дмитро Борисович
Surname: Буй

Name: Дмитро

Last name: Борисович

Доктор фіз.-мат. наук

buy@unicyb.kiev.ua

Професор, доктор фізико-математичних наук.
Заступник декана з наукової роботи, завідувач НДЛ проблем програмування

Закінчив Київський університет у 1980 році. Протягом 1981-1984 рр. навчався в аспірантурі під керівництвом професора В.Н.Редька. У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Примітивні програмні алгебри”. Вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю “Математична кібернетика” отримав у 1990 р. Посаду завідувача лабораторії обіймає з 1997 р. У 2002 р. захистив докторську дисертацію на тему “Теорія програмних алгебр композиційного типу та її застосування”.

На факультеті кібернетики читає нормативні курси “Теорія алгоритмів та математична логіка”, “Прикладна логіка” та спеціальні курси “Вступ до реляційних баз даних”, “Композиційна семантика мови SQL”.

Область наукових інтересів:

 • теорія програмних алгебр композиційного типу;
 • теорія нерухомих точок;
 • теорія баз даних;
 • композиційна семантика мови SQL
 • сучасні CASE-засоби.

E-mail: buy@unicyb.kiev.ua

Автор більш ніж 70 наукових праць та однієї сумісної монографії.

Публікації:

 1. Буй Д.Б., Редько В.Н. Программологические аспекты метода неподвижной точки // Кибернетика и системный анализ. – 1994. – №5. – С. 158?167.
 2. Буй Д.Б., Редько В.Н. Неподвижные точки и операторы замыкания: программологические аспекты // Киберне­тика и системный анализ. – 1995. – №1. – С. 113?121.
 3. Редько В.Н., Буй Д.Б. К основаниям теории реляционных баз данных // Кибернетика и системный анализ. – 1996. – №4. – С. 3?13.
 4. Редько В.Н., Брона Ю.И., Буй Д.Б. Взаимная непроиз­водность и выразительная сила операций реляционных алгебр // Доповіді НАН України. Математика. Приро­дознавство. Технічні науки. – 1996. – №11. – С. 84?88.
 5. Буй Д.Б. Непрерывность в индуктивных множествах. Часть 1: суперпозиция. Часть 2: рекурсия // Проблемы программирования. - 1998. – Вып. 3,4. – С. 3?19.
 6. Буй Д.Б., Поляков С.А. Композиційна семантика SQL-подібних мов: табличні структури даних, композиції, приклади // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. – 1999. – Вип. 1,2. – С. 130?140, С. 183?194.
 7. Буй Д.Б. Системи рівнянь в індуктивних множинах // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. – 1999. – Вип. 3. – С. 147?171.
 8. Брона Ю.Й., Буй Д.Б., Поляков С.А. Композиційна семантика SQL-подібних мов: операції з’єднання // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. – 1999. – Вип. 4. – С.100-104.
 9. Брона Ю.Й., Буй Д.Б., Загорський С.П., Поляков С.А. Композиційна семантика SQL-подібних мов: агрегатні функції // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. – 2000. – Вип. 1. – С. 178?192.
 10. Брона Ю.Й., Буй Д.Б., Загорський С.П., Поляков С.А. Композиційна семантика SQL-подібних мов: групування, маніпулювання даними, приклади // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. – 2000. – Вип. 2. – С. 177?185.
 11. Брона Ю.Й., Буй Д.Б., Загорський С.А., Поляков С.А. Композиційна семантика агрегатних функцій SQL-подібних мов // Проблемы программирования. – 2000. – №1?2. – С. 554?565.
 12. Буй Д.Б. Cистеми рівнянь в індуктивних множинах: метод Гаусса, інваріантні перетворення, взаємозв‘язок між рекурсією та суперпозицією, похідність багатомісної рекурсії // Проблемы программирования. – 2000. – №1?2. – С. 63?74.
 13. Редько В.Н., Брона Ю.Й., Буй Д.Б., Поляков С.А. Реляційні бази даних: табличні алгебри та SQL-подібні мови. – Київ: Видавничий дім “Академперіодика”, 2001. – 198 с.
 14. Буй Д.Б. Композиційна семантика маніпуляційних дій: збереження денотатів, характеристики, обчислюваність, необхідні умови повноти // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. – 2002. – Вип. 1. – С. 169?189.
 15. Буй Д.Б. Теория програмних алгебр композиційного типу та її застосування: Дис. докт. фіз.-мат. наук: 01.05.03. – Київ, 2002. – 365 с.
 1. Буй Д.Б. Метод нерухомої точки в програмології: загальна теорія. Вибрані питання програмології. Праці наукового семінару „Програмологія та її застосування”. – Київ, 2007, 64-112с.
 1. Буй Д.Б., Нікітченко М.С. Володимир Никифорович Редько: вчений та педагог. Вибрані питання програмології. Праці наукового семінару „Програмологія та її застосування”. – Київ, 2007, 7-21с.
 2. Буй Д.Б., Поляков С.А., Шишацкая Е.В. Три замечания о трехзначной логике Клини. Тези міжнародної наукової конференції TAAPSD`2007, 4-9 September, Berdyansk, pp. 47-51.
 3. Буй Д.Б., Нікітченко М.С., Омельчук Л.Л., Редько В.Н., Шишацька О.В. Класифікація мов та методів формальних специфікацій програмних систем. International conference “TAAPSD`2008″. Abstracts. – Kyiv–Chernihiv, 2008 – pp. 27–33.
 1. Д.Б. Буй, І.М. Глушко. Узагальнена таблична алгебра, узагальнене числення рядків, узагальнене числення на домені та їх еквівалентність. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2011. – Вип. 1. – С.86-95.
 2. Д.Б. Буй, І.М. Глушко. Розширення реляційної (табличної) алгебри: огляд літератури. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2011. – Вип. 2. – С.78-82
 3. Буй Д.Б., Пузікова А.В. Повнота аксіоматики Армстронга. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер.: фіз.-мат. науки. – 2011. – Вип. 3. – С.108-113
 4. Буй Д.Б., Глушко І.М. Обобщенная табличная алгебра, обобщенное исчисление строк и доменов и их эквивалентность. XIV международная научно-техническая конференция «Моделирование, идентификация, синтез систем управления 2011», Алушта, 11-18 вересня, 2011. – C. 185-186.
 5. Буй Д.Б., Глушко І.М. Еквівалентність підалгебри скінченних таблиць табличної алгебри нескінченних таблиць та відповідних реляційних числень. Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем: міжнародна конференція, 19-23 вересня 2011 року, Алушта, Україна.
 6. Д.Б. Буй, С.В. Компан. Формализация объектов, классов, методов в объектно-ориентированных базах даннях. Материалы Международной конференции «Проблемы теоретической кибернетики», 20-25 июня. – Нижний Новгород. – 2011. – C. 81-85.
 7. Д.Б. Буй, А.В. Пузикова. Полнота аксиоматики Армстронга. Материалы Международной конференции «Проблемы теоретической кибернетики», 20-25 июня. – Нижний Новгород. – 2011. – C. 85-88.
 8. Dmitriy Buy, Anna Puzikova. Completeness of Armstrong’s axiomatic. First International Workshop Critical Infrastructure Safety and Security (CrISS-DESSERT’11), Kirovograd, Ukraine, May, 11-13 2011, Proceedings Volume 1, P.211-215.
 9. Dmitriy Buy, Sergiy Kompan. The Concepts of Object, Class, Inheritance, Life Cycle: Formalization. First International Workshop Critical Infrastructure Safety and Security (CrISS-DESSERT’11), Kirovograd, Ukraine, May, 11-13 2011, Proceedings Volume 1, P.236-244.
 10. Буй Д.Б., Пузікова А.В. Критерій повноти аксіоматики Армстронга. Матеріали 8-ї Міжнародної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» – TAAPSD’2011, Алушта, Україна, 19-23 вересня 2011 р.
 11. Буй Д.Б., Глушко І.М. Table Algebras of Infinite (Finite) Tables, Corresponding Relational Calculi and Theirs Equivalence. Proceedings of the First International Seminar “Specification and Verification of Hybriв Systems” (10-12 October 2011 Kyiv, Ukraine). – P. 75-84.
 12. Буй Д.Б., Богатырева Ю.А. Теория мультимножеств: операции, структура, вычислимость. Проблемы теоретической кибернетики. Материалы XVI Международной конференции, Нижний Новгород, Россия, 20-25 июня 2011 г., С. 69-72.
 13. Богатирьова Ю.О., Буй Д.Б., Редько В.Н. Примітивні програмні алгебри функцій множинних (мультимножинних) аргументів та значень. Доповiдi Нацiональної академiї наук України. Науково-теоретичний журнал Президiї НАН України. – №9. – 2011.
 14. Буй Д.Б., Богатирьова Ю.О. Теорія мультимножин: основні визначення, операції, часткові порядки, обчислюваність. Матеріали 8-ї Міжнародної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» – TAAPSD’2011, Ялта, Україна, 19-23 вересня 2011 р.
 15. Буй Д.Б., Богатирьова Ю.О. Multisets: Operations, Partial Order, Computability, Applications. Proceedings of the First International Seminar “Specification and Verification of Hybriв Systems” (10-12 October 2011, Kyiv, Ukraine). – P. 70-74.
 16. Буй Д.Б., Поляков С.А. Операційна та денотаційна семантика рекурсивних запитів в табличних базах даних. Матеріали 8-ї Міжнародної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем» – TAAPSD’2011, Алушта, Україна, 19-23 вересня 2011 р.
Новини
Дошка оголошень
Цікаві факти