Шкільняк Степан Степанович
Surname: Шкільняк

Name: Степан

Last name: Степанович

Доктор фіз.-мат. наук

sssh@unicyb.kiev.ua

Професор, доктор фізико-математичних наук.

Закінчив з відзнакою факультет кібернетики Київського університету в 1973 році. Працює в університеті з 1973 року. У 1979 році під керівництвом В.Н. Редька захистив кандидатську дисертацію на тему “Дослідження синтаксичної структури мов програмування”. Посідає посаду доцента кафедри з 1983 року, наукове звання доцента отримав у 1987 році. У 2010 році захистив докторську дисертацію на тему “Спектр логік часткових предикатів, орієнтованих на композиційнo-номінативні моделі програм” за спеціальністю 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики.

Займався дослідженнями синтаксичної структури мов програмування, вивченням про­грамних алгебр та логік. У співпраці з проф. М.С. Нікітченком на базі спільного для логіки й програмування композиційно-номінативного підходу ним побудовано широкий спектр прог­рамно-орієнтованих логічних формалізмів, що знаходяться на різних рівнях абстрактності й загальності. Описано мови та досліджено семантичні властивості композиційно-номіна­тивних логік відповідного рівня. Виділено та досліджено неокласичні логіки, які близькі до класичної логіки предикатів і зберігають основні її закони, водночас ці логіки мають більші виразні можливості та істотно ширші класи семантичних моделей. Для композиційно-номі­нативних логік різних рівнів побудовано і досліджено формально-аксіоматичні системи гільбертівського та секвенційного типу, доведено їх коректність і повноту. Досліджено ком­позиційно-номінативні логіки часткових однозначних, тотальних неоднозначних та част­кових неоднозначних квазіарних предикатів. Для них запропоновано різні семантики та різні формалізації відношення логічного наслідку, побудовано числення секвенційного типу. Низка отриманих результатів є узагальненнями відомих тверджень класичної логіки. Результати досліджень застосовуються при розробці інформаційних та програмних систем, зокрема, систем специфікації та верифікації програм.

Область наукових інтересів:

  • програмно-орієнтовані логічні формалізми;
  • логіки з нетрадиційними семантиками;
  • числення секвенційного типу.

С.С. Шкільняк читає лекції та проводить практичні заняття з наступних нормативних курсів:

  1. «Математична логіка» (2 курс спеціальності Інформатика);
  2. «Теорія алгоритмів» (2 курс спеціальності Інформатика);
  3. «Теорія алгоритмів та математична логіка» (3 курс спеціальності Прикладна математика);
  4. «Прикладна логіка» (2 курс магістратури заочної форми навчання спеціальності Інформатика).

Степан Степанович є керівником виробничої та асистентської практики, керівником курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт.

С.С.Шкільняк є автором 160 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 15 навчальних посібників і підручника “Математична логіка та теорія алгоритмів” (у співавторстві з М.С.Нікітченком), відзначеного в 2010 р. премією імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основні навчально-методичні публікації:

1. Н.С. Никитченко, С.С. Шкильняк. Синтаксический анализ языков программирования методом развертки // Программирование. – 1975. – №. 6. – С. 3–11.

2. С.С. Шкильняк. Синтаксический анализ языков с использованием прерывистых контекстов // Программирование. – 1976. – №. 3. – С. 22–30.

3. В.Н. Редько, С.С. Шкильняк. Структуры синтаксических дефиниций языков программирования // Программирование. – 1979. – №. 4. – С. 3–15.

4. Н.С. Никитченко, С.С. Шкильняк. Программные дефиниторы // Программирование. – 1983. – №. 1. – С. 3–10.

5. С.С. Шкильняк. Исследование программных алгебр функций натуральных аргументов и значений // Модели и системы обработки информации. – 1989. – Вып. 8. – С. 9–16

6. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Алгебри еквітонних функцій та їх властивості // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 1998. – Вип. 2. – С. 222–232.

7. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Принципи S-рефлексії та S-параметризації в логіках структурованих даних // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 1998. – Вип. 4. С. 169–179.

8. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Композиційно-номінативні логіки еквітонних предикатів // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2000. – Вип. 2. С. 300–314.

9. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Чисті композиційно-номінативні числення // Вісник Київського університету. Серія: фіз.-мат. науки. – 2000. – Вип. 3. – С. 290–303.

10. Н.С. Никитченко, С.С. Шкильняк. Неоклассические логики предикатов // Проблемы программирования. – 2000. – № 3–4. – С. 3–17.  (Н.С.Никитченко)

11. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Композиційно-номінативні логіки першого порядку // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2001. – Вип. 1. – С. 260–274.

12. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Композиційно-номінативні числення першого порядку // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2001. – Вип. 2. – С. 302–313.

13. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Семантичні аспекти посткласичних логік // Проблемы программирования. – 2001. – № 1–2. – С. 3–12.

14. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Композиційно-номінативні логіки неокласичного типу // Вісник Київського ун-ту. Серія: кібернетика. – К., 2001. – Вип. 2. – С. 48–57.

15. С.С. Шкільняк. Нормальні форми в неокласичній логіці // Проблемы программирования. – 2001,  № 3–4. – С. 14–22.

16. С.С. Шкільняк. Безкванторні неокласичні логіки // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2001. – Вип. 4. – С. 323–331.

17. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Часткові та модальні логіки – засоби моделювання предметних областей // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2001. – Вип. 5. – С. 138–147.

18. С.С. Шкільняк. Безкванторні неокласичні числення // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2002. – Вип. 1. С. 276–282.

19. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Композиційно-номінативні модальні логіки // Проблемы программирования. – 2002. – № 1–2. – С. 27–33.

20. С.С. Шкільняк. Еквівалентні перетворення та нормальні форми в неокласичній логіці // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2002. – Вип. 2. – С. 278–287.

21. С.С. Шкільняк. Функціонально-екваційні неокласичні логіки: синтаксичні властивості та нормальні форми // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2002. – Вип. 3. – С. 260–267.

22. С.С. Шкільняк. Неокласичні секвенційні числення // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2002. – Вип. 4. – С. 261–274.

23. С.С. Шкільняк. Неокласичні кванторні логіки з рівністю // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2003. – Вип.1. – С. 222–225.

24. С.С. Шкільняк. Cеквенційні числення неокласичних логік функціонального рівня // Віс­ник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2003. – Вип.2. – С. 223–228.

25. С.С. Шкільняк. Tеорія алгоритмів: приклади і задачі. Навчальний посібник. – K.: ВПЦ Київський університет, 2003. – 93 с.

26. С.С. Шкільняк. Cеквенційні числення неокласичних логік // Доповіді Академії наук України. Cекція: Кібернетика та обчислювальна техніка. – 2003. – № 6. – С. 58–63.

27. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Логіки локально-еквітонних предикатів: семантичні властивості та секвенційні числення // Проблемы программирования. – 2003. – № 2. – С. 28–41.

28. Л.П. Лісовик, С.С. Шкільняк. Tеорія алгоритмів. Навчальний посібник. – K.: ВПЦ Київ­ський університет, 2003. – 164 с.

29. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Математична логіка. Навчальний посібник. – K.: ВПЦ Київський університет, 2003. – 120 с.

30. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Композиційні логіки номінативних даних // Проблемы программирования. – 2003. – № 3. – С. 29–40.

31. С.С. Шкільняк. Функціонально-екваційні неокласичні логіки: числення секвенційного типу // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2003. – Вип. 4. – С. 302–309.

32. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Семантичні властивості неокласичних логік та секвен­ційні числення // Вісник Київського ун-ту. Серія: кібернетика. – К., 2003. – Вип. 4. – С. 25–35.

33. С.С. Шкільняк. Властивості неокласичних секвенційних числень // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2004. – Вип. 1. – С. 286–293.

34. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Композиційнo-номінативнi логіки предикатів над даними з неповною інформацією // Проблемы программирования. – 2004. – № 2–3. – С. 74–80.

35. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Ієрархія композиційно-номінативних логік // Проблемы программирования. – 2004. – № 4. – С. 5–14.

36. С.С. Шкільняк. Композиційно-номінативні логіки квазіарних предикатів // Вісник Київ­ського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2004. – Вип. 4. – С. 278–287

37. С.С. Шкільняк. Фінітарні логіки квазіарних предикатів // Вісник Київського ун-ту. Серія: кібернетика. – К., 2005. – Вип. 6. – С. 47–55.

38. М.С. Нікітченко, Л.Л.Омельчук, С.С. Шкільняк. Логіки, орієнтовані на специфікації програм // Проблемы программирования. – 2006. – № 2–3. – С. 17–24.

39. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Спектр композиційно-номінативних логік // Вісник Київського ун-ту. Серія: кібернетика. – К., 2006. – Вип.7. – С. 44–48.

40. N. Nikitchenko, L. Omelchuk,, S. Shkilniak. Formalisms for Specification of Programs over Nominative Data // Electronic computers and informatics (ECI 2006): international conference: proceedings. – Košice–Herl’any, Slovakia, 2006. – P. 134–139.

41. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Основи математичної логіки. Навчальний посібник. – K.: ВПЦ Київський університет, 2006. – 246 с.

42. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Інтенсіонально-орієнтований підхід до побудови логічних систем // Проблеми програмування. – 2007. – № 2. – C. 15–40.

43. С.С. Шкільняк. Математична логіка. Приклади і задачі. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ Київський університет, 2007. – 144 с.

44. М.С. Нікітченко, І.А. Антонова, С.С. Шкільняк. Композиційно-номінативні логіки з опе­раторами нерухомої точки // Проблеми програмування. – 2008. – № 2–3. – C. 64–74.

45. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Математична логіка та теорія алгоритмів. Підручник. – K.: ВПЦ Київський університет, 2008. – 528 с.

46. M.S. Nikitchenko, I.A. Antonova, S.S. Shkilniak. Properties of Fixed Point Operators in Algebras of Partial Predicates // INFORMATICS 2009: international conference: proceedings. – Herl’any, Slovakia, 2009. – P.184–191.

47. С.С. Шкільняк. Неокласичні алгебри та їх гомоморфізми // Наукові записки НаУКМА. Серія: Комп’ютерні науки. – К., 2009. – Том 99. – C. 14–22.

48. М.С.Нікітченко, І.А.Антонова, С.С. Шкільняк. Оператори нерухомої точки в алгебрах часткових предикатів // Вісник Київського ун-ту. Серія: кібернетика. – К., 2009. – Вип. 9. – C. 23–32.

49. С.С. Шкільняк. Відношення логічного наслідку в композиційно-номінативних логіках // Проблеми програмування. – 2010. – № 1 – C. 15–38.

50. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Композиційно-номінативні логіки над ієрархічними даними // Проблеми програмування. – 2010. – № 2–3 – C. 48–57.

51. С.С. Шкильняк. Логики квазиарных предикатов первого порядка // Кибернетика и сис­темный анализ. – 2010. – № 6 – С. 32–49.

52. М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк, С.С. Шкільняк. Побудова модальних логік темпораль­ного та епістемічного типу на основі композиційно-номінативного підходу // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2011. – Вип. 3. – С. 204–211.

53. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Композиційно-номінативні логіки кванторно-екваційно­го рівня // Вісник Київського ун-ту. Серія: кібернетика. – К., 2011. – Вип. 11. – C. 32–40.

54. С.С. Шкільняк. Спеціальні відношення логічного наслідку в логіках квазіарних преди­катів // Проблеми програмування. – 2011. – № 4 – C. 36–48.

55 М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Першопорядкові композиційно-номінативні логіки // Віс­ник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2011. – Вип. 4. – С. 176–185.

56. С.С. Шкільняк. Секвенційні числення першопорядкових логік однозначних квазіарних предикатів // Проблеми програмування. – 2012. – № 1 – C. 34–51.

57. С.С. Шкільняк. Композиційно-номінативні логіки квазіарних предикатів та багатозначні логіки // Штучний інтелект. – 2012. – № 1. – C. 66–74.

58. С.С. Шкільняк. Логічний наслідок та його формалізації в композиційно-номінативних логіках // Штучний інтелект. – 2012. – № 1. – C. 307–319.

59. М.С. Нікітченко, О.С. Шкільняк, С.С. Шкільняк. Двозначні та багатозначні композиційно-номінативні логіки // Вісник Київського ун-ту. Серія: фіз.-мат. науки. – 2012. – Вип. 1. – С. 199–206.

60. С.С. Шкільняк. Секвенційні числення композиційно-номінативних логік квазіарних пре­дикатів // Проблеми програмування. – 2012. – № 2–3 – C. 33–43.

61. С.С. Шкільняк. Теорія алгоритмів. Приклади й задачі. Навчальний посібник. – К.: ВПЦ Київський університет, 2012. – 151 с.

62. М.С. Нікітченко, С.С. Шкільняк. Логіки квазіарних предикатів кванторно-екваційного рів­ня // Проблеми програмування. – 2012. – № 4 – C. 3–17.

Новини
Дошка оголошень
Цікаві факти