нормативні курси


Нормативні курси:


Програмування

Включає в себе розгляд базових понять і методів процедурного та об’єктно-орієнтованого програмування

Нормативний курс: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й семестри, 20 кредитів

Лектор: доцент Зубенко Віталій Володимирович, доцент Бойко Борис Іванович, доцент Вінник Вадим Юрійович.

Мета: опанування базових знань з основ програмування, базових структур даних, комп’ютерних алгоритмів, набуття прикладних навичок процедурного та об’єктно-орієнтованого програмування, оволодіння кількома мовами програмування.

Попередні вимоги: знання основ елементарної математики, дискретної математики та алгебри.

Теорія алгоритмів

Вивчення базових понять теорії алгоритмів, розгляд формальних моделей алгоритмів та алгоритмічно обчислюваних функцій, питань обчислюваності, розв’язності та нерозв’язності масових проблем

Нормативний курс: 4-й семестр, 5 кредитів.

Лектор: доцент Шкільняк Степан Степанович.

Мета: засвоєння базових знань з основ теорії алгоритмів. Теорія алгоритмів є теоретичним фундаментом програмування та інформатики. Поняття і методи теорії алгоритмів успішно використовуються в багатьох розділах науки. Апарат теорії алгоритмів необхідний для адекватного моделювання предметних областей, створення сучасних програмних та інформаційних систем.

Попередні вимоги: необхідні знання основ елементарної математики, дискретної математики, алгебри та математичної логіки. Студент повинен знати основи теорії множин, булеві функції, основи загальної алгебри, основи математичної логіки.

Математична логіка

Включає в себе вивчення базових понять математичної логіки, розгляд семантичних моделей логіки та формально-аксіоматичних логічних систем.

Нормативний курс: 3-й семестр, 5 кредитів.

Лектор: доцент Шкільняк Степан Степанович.

Мета: засвоєння базових знань з основ математичної логіки. В загальносвітоглядному аспекті, поняття і методи математичної логіки необхідні для обґрунтування правильності тих чи інших способів отримання істинного знання. В прикладному аспекті, апарат математичної логіки необхідний для адекватного моделювання різноманітних предметних областей, створення сучасних програмних та інформаційних систем.

Попередні вимоги: необхідні знання основ елементарної математики, дискретної математики та алгебри. Студент повинен знати основи теорії множин, булеві функції, основи загальної алгебри.

Системне програмування (Інф.)

Включає в себе розгляд теоретичних аспектів проектування та створення мовних процесорів, вивчення відповідних класів граматик, опанування алгоритмів та їх програмування з метою отримання практичних навиків реалізації мовних процесорів.

Нормативний курс: 5-й і 6-й семестри, 7 кредитів.

Лектор: доцент Волохов Віктор Миколайович.

Мета: опанування теорії, методик та отримання досвіду з проектування та програмування мовних процесорів (трансляторів та інтерпретаторів мов програмування).

Попередні вимоги: студент повинен знати основи дискретної математики, теорії програмування, знання мов програмування Pascal та C, а також основи алгебри та математичного аналізу.

Системне програмування (СА, ПМ)

Включає в себе розгляд теоретичних аспектів проектування та створення операційних систем, мовних процесорів, вивчення відповідних класів граматик, опанування алгоритмів та їх програмування з метою отримання практичних навиків реалізації мовних процесорів.

Нормативний курс: 7-й семестр, 4 кредити.

Лектор: доцент Волохов Віктор Миколайович.

Мета: опанування теорії, методик та отримання досвіду з проектування та програмування операційних систем, мовних процесорів (трансляторів та інтерпретаторів мов програмування).

Попередні вимоги: студент повинен знати основи дискретної математики, теорії програмування, знання мов програмування С та C++ а також основи алгебри та математичного аналізу.

Системне програмування і операційні системи (ПІ)

Включає в себе розгляд базових понять, компонент ОС, управління ресурсами ОС, транслятори з мов програмування, паралельне програмування та методологія розробки паралельних програм.

Нормативний курс: 5-й і 6-й семестри, 8 кредитів.

Лектор: доцент Панченко Тарас Володимирович.

Мета: опанування базових знань з основ будови операційних систем, управління ресурсами та їх розподілом, побудови трансляторів мов програмування та основ паралельного програмування, зокрема, багатопроцесорних систем.

Попередні вимоги: необхідні знання основ програмування на мові С, елементарної математики, алгебри, дискретної математики, математичної логіки, теорії алгоритмів.

Теорія програмування (Інф.)

Включає в себе вивчення основних (базових) понять теорії програмування, розгляд основних аспектів програм (семантика та синтаксис), їх формалізацію та дослідження.

Нормативний курс: 5-й семестр, 5 кредитів.

Лектор: професор Нікітченко Микола Степанович.

Мета: засвоєння основних концепцій, принципів та понять сучасного, зокрема композиційного, програмування. В загальносвітоглядному аспекті, поняття і методи теорії програмування необхідні для обґрунтування та формалізації способів розробки правильних та ефективних програм. В прикладному аспекті, апарат теорії програмування необхідний для адекватного моделювання мов специфікацій і програмування та використання побудованих моделей для створення сучасних програмних та інформаційних систем високої якості.

Попередні вимоги: необхідні знання основ елементарної математики, дискретної математики, алгебри, математичної логіки та теорії алгоритмів. Студент повинен знати основи теорії множин, основи загальної алгебри, теорії алгоритмів, пропозиційної логіки та логіки предикатів.

Теорія алгоритмів та математична логіка (СА)

Включає в себе вивчення базових понять математичної логіки і теорії алгоритмів, розгляд семантичних моделей логіки та формально-аксіоматичних логічних систем, формальних моделей алгоритмів та алгоритмічно обчислюваних функцій.

Нормативний курс:

6-й семестр,

4 кредити.

Лектор: доцент Вінник Вадим Юрійович.

Мета: засвоєння базових знань з основ математичної логіки і теорії алгоритмів. Поняття і методи математичної логіки необхідні для обґрунтування правильності тих чи інших способів отримання істинного знання, теорія алгоритмів є теоретичним фундаментом програмування. Апарат математичної логіки і теорії алгоритмів необхідний для адекватного моделювання різноманітних предметних областей, створення сучасних програмних та інформаційних систем.

Попередні вимоги: необхідні знання основ елементарної математики, дискретної математики та алгебри. Студент повинен знати основи теорії множин, булеві функції, основи загальної алгебри.

Теорія алгоритмів та математична логіка (ПМ)

Включає в себе вивчення базових понять математичної логіки і теорії алгоритмів, розгляд семантичних моделей логіки та формально-аксіоматичних логічних систем, формальних моделей алгоритмів та алгоритмічно обчислюваних функцій.

Нормативний курс: 6-й семестр, 6 кредитів.

Лектор: доцент Шкільняк Степан Степанович.

Мета: засвоєння базових знань з основ математичної логіки і теорії алгоритмів. Поняття і методи математичної логіки необхідні для обґрунтування правильності тих чи інших способів отримання істинного знання, теорія алгоритмів є теоретичним фундаментом програмування. Апарат математичної логіки і теорії алгоритмів необхідний для адекватного моделювання різноманітних предметних областей, створення сучасних програмних та інформаційних систем.

Попередні вимоги: необхідні знання основ елементарної математики, дискретної математики та алгебри. Студент повинен знати основи теорії множин, булеві функції, основи загальної алгебри.

Теорія обчислень (Інф.)

Включає в себе розгляд та дослідження базових теоретико-множинних конструкцій з метою застосування їх в теорії табличних баз даних.

Нормативний курс: 7-й семестр, 4 кредити.

Лектор: професор Буй Дмитро Борисович.

Мета: полягає у дослідженні теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, проекції, конфінальності, сумісності, ін’єктивності та операції узагальненого прямого добутку і узагальненого з’єднання множини функцій.

Попередні вимоги: необхідні знання основ елементарної математики, основи загальної алгебри, теорії алгоритмів та теорії баз даних. Студент повинен вміти виконувати доведення теоретичних тверджень (теорем), використовувати результати загальної алгебри, розробляти власні системи управління базами даних.

Технологія програмування та створення програмних продуктів, методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій (ПІ)

Включає в себе вивчення базових понять дисципліни, основних її положень неформального типу стосовно систем обробки інформації або АСУ. Він дозволяє навчити проектувати окремі компоненти, вибрати їх із готових, створювати структуру майбутньої системи, їх тестувати і перевіряти на якість.

Нормативний курс: 7-й семестр, 4 кредити.

Лектор: професор Лавріщева Катерина Михайлівна.

Мета: засвоєння знань з основ створення великих програмних систем із використанням процесів життєвого циклу (ЖЦ), починаючи з завдання вимог і закінчуючи його супроводом. Базовим поняттям технології є базові прості об’єкти (модулі, компоненти, сервіси тощо). Об’єктами виробництва є складні, цільові програмні об’єкти. Головною проблемою є створення цільових об’єктів із простих з вирішенням проблем перебудови даних, які не відповідають типу їх формальних параметрів. Системи загального призначення дають можливість інтегрувати різні компоненти, але їх реалізація залежить від платформи, систем програмування з різних мов програмування (МП) та середовища виконання простих і складних програмних компонентів. Все це породжує необхідність трансформації нерелевантних типів даних цих об’єктів.

Попередні вимоги: необхідні знання основ програмування, сучасних МП об’єктно-орієнтованого типу, умов відповідних середовищ та знань основ тестування і трасування на процесах ЖЦ, а також основ програмної інженерії.

Інформаційні технології  (ПМ)

Включає в себе розгляд базових понять інформаційних технологій та методів їх розробки.

Нормативний курс: 1-й семестр ОКР спеціаліст, 3 кредити.

Лектор: доцент Бойко Борис Іванович.

Мета: отримання знань з основ застосувань інформаційних технологій та оволодіння навичками програмної інженерії, зокрема, застосування інструментальних засобів (із CASE-засобами включно) у процесі розробки автоматизованих інформаційних систем різного призначення.

Попередні вимоги: необхідні знання основ програмування, баз даних та моделювання складних систем.

Інформаційні технології  (ПМ)

Включає в себе розгляд базових понять інформаційних технологій та методів їх розробки.

Нормативний курс: 1-й семестр ОКР магістр, 3 кредити.

Лектор: доцент Бойко Борис Іванович.

Мета: отримання знань з основ застосувань інформаційних технологій та оволодіння навичками програмної інженерії, зокрема, застосування інструментальних засобів (із CASE-засобами включно) у процесі розробки автоматизованих інформаційних систем різного призначення.

Попередні вимоги: необхідні знання основ програмування, баз даних та моделювання складних систем.

Інформаційні технології (Інф.)

Включає в себе вивчення базових понять: моделювання програмних систем (з використанням мови UML), інженірингу та реінженірингу програмних систем, .NET- та Java-технологій, технологій розподілених систем (COM-, CORBA-, .NET-Remoting, Java-RMI), поняття сервісно-орієнтованої архітектури, зокрема, технології Web-сервісів, Web-фреймворків.

Нормативний курс: 1-й семестр ОКР спеціаліст, 4 кредити.

Лектор: доцент Кузенко Володимир Федорович.

Мета: полягає в отриманні знань та оволодінні навичками використання інформаційних технологій розробки програмних систем, зокрема, навичками програмної інженерії, застосування моделювання, CASE-технологій, у тому числі при розробці розподілених програмних систем, Web-систем, а також систем із сервісно-орієнтованою архітектурою.

Попередні вимоги: студент повинен знати: основні поняття об’єктно-орієнтованої парадигми, принципи об’єктно-орієнтованого проектування та програмної інженерії, основні поняття мови UML, стратегію використання UML-діаграм при моделюванні програмних систем, основні архітектурні патерни, основи .NET- та Java-технологій, поняття сервісно-орієнтованої архітектури, парадигму декларативного програмування та її застосування у технологіях .NET та Java, поняття сервісно-орієнтованої архітектури, поняття фреймворку. Студент повинен вміти: використовувати об’єктно-орієнтований стиль програмування при проектуванні програмних систем, застосовувати моделювання програмних систем на основі UML-діаграм, розробляти розподілені системи з використанням різноманітних технологій (COM-, CORBA-, .NET-Remoting, Java-RMI), застосовувати сервісно-орієнтовану архітектуру, проектувати і розробляти Web-системи з використанням сучасних фреймворків.

Інформаційні технології (Інф.)

Включає в себе вивчення базових понять: моделювання програмних систем (з використанням мови UML), інженірингу та реінженірингу програмних систем, .NET- та Java-технологій, технологій розподілених систем (COM-, CORBA-, .NET-Remoting, Java-RMI), поняття сервісно-орієнтованої архітектури, зокрема, технології Web-сервісів, Web-фреймворків.

Нормативний курс: 1-й семестр ОКР магістр, 4 кредити.

Лектор: доцент Кузенко Володимир Федорович

Мета: полягає в отриманні знань та оволодінні навичками використання інформаційних технологій розробки програмних систем, зокрема, навичками програмної інженерії, застосування моделювання, CASE-технологій, у тому числі при розробці розподілених програмних систем, Web-систем, а також систем з сервісно-орієнтованою архітектурою.

Попередні вимоги: студент повинен знати: основні поняття об’єктно-орієнтованої парадигми, принципи об’єктно-орієнтованого проектування та програмної інженерії, основні поняття мови UML, стратегію використання UML-діаграм при моделюванні програмних систем, основні архітектурні патерни, основи .NET- та Java-технологій, поняття сервісно-орієнтованої архітектури, парадигму декларативного програмування та її застосування у технологіях .NET та Java, поняття сервісно-орієнтованої архітектури, поняття фреймворку. Студент повинен вміти: використовувати об’єктно-орієнтований стиль програмування при проектуванні програмних систем, застосовувати моделювання програмних систем на основі UML-діаграм, розробляти розподілені системи з використанням різноманітних технологій (COM-, CORBA-, .NET-Remoting, Java-RMI), застосовувати сервісно-орієнтовану архітектуру, проектувати і розробляти Web-системи з використанням сучасних фреймворків.

Інформаційні технології (СІ)

Включає в себе вивчення базових понять: моделювання програмних систем (з використанням мови UML), інженірингу та реінженірингу програмних систем, .NET- та Java-технологій, технологій розподілених систем (COM-, CORBA-, .NET-Remoting, Java-RMI), поняття сервісно-орієнтованої архітектури, зокрема, технології Web-сервісів, Web-фреймворків.

Нормативний курс: 1-й семестр ОКР спеціаліст, 3 кредити.

Лектор: доцент Кузенко Володимир Федорович.

Мета: полягає в отриманні знань та оволодінні навичками використання інформаційних технологій розробки програмних систем, зокрема, навичками програмної інженерії, застосування моделювання, CASE-технологій, у тому числі при розробці розподілених програмних систем, Web-систем, а також систем з сервісно-орієнтованою архітектурою.

Попередні вимоги: студент повинен знати: основні поняття об’єктно-орієнтованої парадигми, принципи об’єктно-орієнтованого проектування та програмної інженерії, основні поняття мови UML, стратегію використання UML-діаграм при моделюванні програмних систем, основні архітектурні патерни, основи .NET- та Java-технологій, поняття сервісно-орієнтованої архітектури, парадигму декларативного програмування та її застосування у технологіях .NET та Java, поняття сервісно-орієнтованої архітектури, поняття фреймворку. Студент повинен вміти: використовувати об’єктно-орієнтований стиль програмування при проектуванні програмних систем, застосовувати моделювання програмних систем на основі UML-діаграм, розробляти розподілені системи з використанням різноманітних технологій (COM-, CORBA-, .NET-Remoting, Java-RMI), застосовувати сервісно-орієнтовану архітектуру, проектувати і розробляти Web-системи з використанням сучасних фреймворків.

Інформаційні технології (СІ)

Включає в себе вивчення базових понять: моделювання програмних систем (з використанням мови UML), інженірингу та реінженірингу програмних систем, .NET- та Java-технологій, технологій розподілених систем (COM-, CORBA-, .NET-Remoting, Java-RMI), поняття сервісно-орієнтованої архітектури, зокрема, технології Web-сервісів, Web-фреймворків.

Нормативний курс: 1-й семестр ОКР магістр, 3 кредити.

Лектор: доцент Кузенко Володимир Федорович.

Мета: полягає в отриманні знань та оволодінні навичками використання інформаційних технологій розробки програмних систем, зокрема, навичками програмної інженерії, застосування моделювання, CASE-технологій, у тому числі при розробці розподілених програмних систем, Web-систем, а також систем з сервісно-орієнтованою архітектурою.

Попередні вимоги: студент повинен знати: основні поняття об’єктно-орієнтованої парадигми, принципи об’єктно-орієнтованого проектування та програмної інженерії, основні поняття мови UML, стратегію використання UML-діаграм при моделюванні програмних систем, основні архітектурні патерни, основи .NET- та Java-технологій, поняття сервісно-орієнтованої архітектури, парадигму декларативного програмування та її застосування у технологіях .NET та Java, поняття сервісно-орієнтованої архітектури, поняття фреймворку. Студент повинен вміти: використовувати об’єктно-орієнтований стиль програмування при проектуванні програмних систем, застосовувати моделювання програмних систем на основі UML-діаграм, розробляти розподілені системи з використанням різноманітних технологій (COM-, CORBA-, .NET-Remoting, Java-RMI), застосовувати сервісно-орієнтовану архітектуру, проектувати і розробляти Web-системи з використанням сучасних фреймворків.

Формальні методи розробки програмних систем (Інф.)

Включає в себе вивчення основних понять теорії програмування, розгляд основних аспектів програм (семантика, обчислюваність, генетичність, прагматика) та дослідження формальних методів побудови програм.

Нормативний курс: 2-й семестр ОКР магістр, 3 кредити.

Лектор: професор Нікітченко Микола Степанович.

Мета: засвоєння основних концепцій, принципів та понять сучасних методів розробки програмних систем. В загально-світоглядному аспекті, такі поняття і методи необхідні для обґрунтування та формалізації способів розробки правильних та ефективних програм. В прикладному аспекті, такий апарат необхідний для адекватного моделювання мов специфікацій і програмування та використання побудованих моделей для створення сучасних програмних та інформаційних систем високої якості.

Попередні вимоги: необхідні знання основ дискретної математики, алгебри та математичної логіки. Студент повинен знати основи теорії множин, булеві функції, основи загальної алгебри, основи математичної логіки, теорії програмування.

Прикладна логіка (Інф.)

Включає в себе розгляд табличних алгебр, побудованих на основі алгебр Кодда, та розгляд семантичних структур широко розповсюдженої мови SQL.

Нормативний курс: 3-й семестр ОКР магістр, 2 кредити.

Лектор: професор Буй Дмитро Борисович.

Мета: полягає у систематичному дослідженні та уточненні основних семантичних структур реляційного підходу в системах керування базами даних.

Попередні вимоги: необхідні знання основ елементарної математики, основи теорії обчислень та теорії баз даних. Студент повинен вміти виконувати доведення теоретичних тверджень, використовувати результати теорії обчислень, оперувати поняттями теорії баз даних та розробляти власні системи управління базами даних.

UNIX-подібні операційні системи (Інф.)

Включає в себе вивчення базових принципів будови та використання операційних систем класу Unix на прикладі Linux.

Нормативний курс: 1-й семестр ОКР спеціаліст, 3 кредити.

Лектор: доцент Панченко Тарас Володимирович.

Мета: опанування базових знань з основ будови операційних систем клону Unix (переважно – Linux), особливостей управління ресурсами та їх розподілу, а також специфіки застосування, користування та адміністрування.

Попередні вимоги: необхідні знання основ операційних систем, програмування на мові С, елементарної математики, дискретної математики, математичної логіки та теорії алгоритмів. Бажано знання операційної системи Microsoft Windows або іншої.

UNIX-подібні операційні системи (Інф.)

Включає в себе вивчення базових принципів будови та використання операційних систем класу Unix на прикладі Linux.

Нормативний курс: 1-й семестр ОКР магістр, 3 кредити.

Лектор: доцент Панченко Тарас Володимирович.

Мета: опанування базових знань з основ будови операційних систем клону Unix (переважно – Linux), особливостей управління ресурсами та їх розподілу, а також специфіки застосування, користування та адміністрування.

Попередні вимоги: необхідні знання основ операційних систем, програмування на мові С, елементарної математики, дискретної математики, математичної логіки та теорії алгоритмів. Бажано знання операційної системи Microsoft Windows або іншої.

Верифікація та валідація програмних систем (Інф.)

Включає в себе вивчення методів перевірки правильності та тестування програм, методів доведення правильності програм. Це робиться шляхом побудови моделей програм з подальшим доведенням властивості побудованих моделей, що характеризують її правильність. Апарат верифікації і валідації програм використовується для доведення правильності прикладних алгоритмів у різноманітних предметних областях.

Нормативний курс: 3-й семестр ОКР магістр, 3 кредити.

Лектор: професор Дорошенко Анатолій Юхимович.

Мета: засвоєння техніки перевірки правильності програм шляхом побудови моделей програм з подальшим доведенням властивості побудованих моделей, що характеризують її правильність. Визначення понять верифікації і валідації програмних систем здійснюється з використанням основ математичної логіки і теорії алгоритмів дає необхідні знання для обґрунтування правильності алгоритмів і є невід’ємною частиною науки програмування. Апарат верифікації і валідації програмних систем може бути практичним інструментом доведення правильності прикладних алгоритмів у різноманітних предметних областях, створення сучасних програмних та інформаційних систем.

Попередні вимоги: для засвоєння курсу базовими дисциплінами є: математичний аналіз, програмування, теорія алгоритмів і математична логіка.

Операційні системи (СА)

Включає в себе розгляд теоретичних аспектів проектування та створення операційних систем, вивчення компонент операційних систем, опанування алгоритмів та їх програмування з метою подальшого проектування та програмування операційних систем.

Нормативний курс: 7-й семестр, 3 кредити.

Лектор: доцент Волохов Віктор Миколайович.

Мета: опанування теорії, методик та отримання досвіду з проектування та програмування операційних систем.

Попередні вимоги: студент повинен знати для вивчення курсу „Операційні системи” основи теорії дискретної математики, теорії програмування, знання мов програмування Pascal та C а також основи математичного аналізу. Студент повинен вміти виконувати доведення теоретичних тверджень (теорем), використовувати результати теорії дискретної математики, програмувати різноаспектні алгоритми.

Операційні системи (ПМ)

Включає в себе розгляд теоретичних аспектів проектування та створення операційних систем, вивчення компонент операційних систем, опанування алгоритмів та їх програмування з метою подальшого проектування та програмування операційних систем.

Нормативний курс: 2-й семестр ОКР магістр, 2 кредити.

Лектор: доцент Волохов Віктор Миколайович.

Мета: опанування теорії, методик та отримання досвіду з проектування та програмування операційних систем.

Попередні вимоги: студент повинен знати для вивчення курсу „Операційні системи” основи теорії дискретної математики, теорії програмування, знання мов програмування Pascal та C а також глави математичного аналізу. Студент повинен вміти виконувати доведення теоретичних тверджень (теорем), використовувати результати теорії дискретної математики, програмувати різноаспектні алгоритми.

Системне програмування (Інф., заочн.)

Включає в себе розгляд теоретичних аспектів проектування та створення операційних систем, мовних процесорів, вивчення відповідних класів граматик, опанування алгоритмів та їх програмування з метою отримання практичних навиків реалізації мовних процесорів.

Нормативний курс: 7-й і 8-й семестр, 7 кредитів.

Лектор: доцент Волохов Віктор Миколайович.

Мета: опанування теорії, методик та отримання досвіду з проектування та програмування операційних систем, мовних процесорів (трансляторів та інтерпретаторів мов програмування).

Попередні вимоги: студент повинен знати основи теорії дискретної математики, теорії програмування, знання мов програмування С та C++ а також глави математичного аналізу. Студент повинен вміти виконувати доведення теоретичних тверджень (теорем), використовувати результати теорії дискретної математики, використовувати інтегровані середовища розробки програм, програмувати різноаспектні алгоритми.

Теорія алгоритмів (Інф., заочн.)

Включає в себе вивчення базових понять теорії алгоритмів, розгляд формальних моделей алгоритмів та алгоритмічно обчислюваних функцій, питань обчислюваності, розв’язності та нерозв’язності масових проблем.

Нормативний курс: 7-й семестр, 3 кредити.

Лектор: професор Нікітченко Микола Степанович.

Мета: засвоєння базових знань з основ теорії алгоритмів. Теорія алгоритмів є теоретичним фундаментом програмування та інформатики. Поняття і методи теорії алгоритмів успішно використовуються в багатьох розділах науки. Апарат теорії алгоритмів необхідний для адекватного моделювання предметних областей, створення сучасних програмних та інформаційних систем.

Попередні вимоги: необхідні знання основ елементарної математики, дискретної математики, алгебри та математичної логіки. Студент повинен знати основи теорії множин, булеві функції, основи загальної алгебри, основи математичної логіки.

Теорія програмування (Інф., заочн.)

Включає в себе вивчення основних (базових) понять теорії програмування, розгляд основних аспектів програм (семантика та синтаксис), їх формалізацію та дослідження.

Нормативний курс: 8-й та 9-й семестри, 3 кредити.

Лектор: професор Нікітченко Микола Степанович.

Мета: засвоєння основних концепцій, принципів та понять сучасного, зокрема композиційного, програмування. В загальносвітоглядному аспекті, поняття і методи теорії програмування необхідні для обґрунтування та формалізації способів розробки правильних та ефективних програм. В прикладному аспекті, апарат теорії програмування необхідний для адекватного моделювання мов специфікацій і програмування та використання побудованих моделей для створення сучасних програмних та інформаційних систем високої якості.

Попередні вимоги: необхідні знання основ елементарної математики, дискретної математики, алгебри, математичної логіки та теорії алгоритмів. Студент повинен знати основи теорії множин, основи загальної алгебри, теорії алгоритмів, пропозиційної логіки та логіки предикатів.

Інформаційні технології (Інф., заочн.)

Включає в себе вивчення базових понять: моделювання програмних систем (з використанням мови UML), інженірингу та реінженірингу програмних систем, .NET- та Java-технологій, технологій розподілених систем (.NET-Remoting, Java-RMI), поняття сервісно-орієнтованої архітектури, зокрема, технології Web-сервісів, Web-фреймворків.

Нормативний курс: 1-й семестр ОКР спеціаліст, 3 кредити.

Лектор: доцент Кузенко Володимир Федорович

Мета: полягає в отриманні знань та оволодінні навичками використання інформаційних технологій розробки програмних систем, зокрема, навичками програмної інженерії, застосування моделювання, CASE-технологій, у тому числі при розробці розподілених програмних систем, Web-систем, а також систем з сервісно-орієнтованою архітектурою.

Попередні вимоги: студент повинен знати: основні поняття об’єктно-орієнтованої парадигми, принципи об’єктно-орієнтованого проектування та програмної інженерії, основні поняття мови UML, стратегію використання UML-діаграм при моделюванні програмних систем, основні архітектурні патерни, основи .NET- та Java-технологій, поняття сервісно-орієнтованої архітектури, парадигму декларативного програмування та її застосування у технологіях .NET та Java, поняття сервісно-орієнтованої архітектури, поняття фреймворку. Студент повинен вміти: використовувати об’єктно-орієнтований стиль програмування при проектуванні програмних систем, застосовувати моделювання програмних систем на основі UML-діаграм, розробляти розподілені системи з використанням різноманітних технологій (.NET-Remoting, Java-RMI).

Інформаційні технології (Інф., заочн.)

Включає в себе вивчення базових понять: моделювання програмних систем (з використанням мови UML), інженірингу та реінженірингу програмних систем, .NET- та Java-технологій, технологій розподілених систем (.NET-Remoting, Java-RMI), поняття сервісно-орієнтованої архітектури, зокрема, технології Web-сервісів, Web-фреймворків.

Нормативний курс: 1-й семестр ОКР магістр, 3 кредити.

Лектор: доцент Кузенко Володимир Федорович

Мета: полягає в отриманні знань та оволодінні навичками використання інформаційних технологій розробки програмних систем, зокрема, навичками програмної інженерії, застосування моделювання, CASE-технологій, у тому числі при розробці розподілених програмних систем, Web-систем, а також систем з сервісно-орієнтованою архітектурою.

Попередні вимоги: студент повинен знати: основні поняття об’єктно-орієнтованої парадигми, принципи об’єктно-орієнтованого проектування та програмної інженерії, основні поняття мови UML, стратегію використання UML-діаграм при моделюванні програмних систем, основні архітектурні патерни, основи .NET- та Java-технологій, поняття сервісно-орієнтованої архітектури, парадигму декларативного програмування та її застосування у технологіях .NET та Java, поняття сервісно-орієнтованої архітектури, поняття фреймворку. Студент повинен вміти: використовувати об’єктно-орієнтований стиль програмування при проектуванні програмних систем, застосовувати моделювання програмних систем на основі UML-діаграм, розробляти розподілені системи з використанням різноманітних технологій (.NET-Remoting, Java-RMI).

Аплікативні системи (Інф., заочн.)

Включає в себе вивчення аплікативних систем (ламбда-числення, дельта-числення) і комбінаторних алгебр та застосування техніки аплікативних систем у прикладному програмуванні.

Нормативний курс: 3-й семестр ОКР магістр, 2 кредити.

Лектор: професор Дорошенко Анатолій Юхимович.

Мета: сформування уявлень про аплікативні системи (ламбда-численні, дельта-числення і інші) та комбінаторні алгебри та застосування техніки аплікативних систем у прикладному програмуванні. Засвоєння понять аплікативних систем з використанням основ математичної логіки і теорії алгоритмів дає необхідні знання для обґрунтування правильності прикладних алгоритмів і є теоретичним фундаментом програмування. Апарат аплікативних систем може бути корисним для адекватного моделювання різноманітних предметних областей, створення сучасних програмних та інформаційних систем.

Попередні вимоги: необхідно знати відомості з математичного аналізу та алгебри. Базовими дисциплінами є: математичний аналіз, програмування, теорія алгоритмів і математична логіка.

Операційні системи (Інф., заочн.)

Включає в себе розгляд теоретичних аспектів проектування та створення операційних систем, вивчення компонент операційних систем, опанування алгоритмів та їх програмування з метою подальшого проектування та програмування операційних систем.

Нормативний курс: 3-й семестр ОКР магістр, 1 кредит.

Лектор: доцент Волохов Віктор Миколайович.

Мета: опанування теорії, методик та отримання досвіду з проектування та програмування операційних систем.

Попередні вимоги: студент повинен знати для вивчення курсу „Операційні системи” основи теорії дискретної математики, теорії програмування, знання мов програмування С та C++ а також глави з дисципліни «Системне програмування». Студент повинен вміти виконувати доведення теоретичних тверджень (теорем), використовувати результати теорії дискретної математики, програмувати різноаспектні алгоритми.

Прикладна логіка (Інф., заочн.)

Включає в себе розгляд неокласичних, інтуїціоністських та модальних логік, вивчення базових понять та методів пошуку доведень (метод резолюцій, секвенційні числення).

Нормативний курс: 4-й семестр ОКР магістр, 2 кредити.

Лектор: доцент Шкільняк Степан Степанович.

Мета: поглиблене вивчення математичної логіки. В прикладному аспекті, апарат математичної логіки необхідний для адекватного моделювання різноманітних предметних областей, створення сучасних програмних та інформаційних систем.

Попередні вимоги: необхідні знання дискретної математики, алгебри, математичної логіки, теорії алгоритмів, теорії програмування. Студент повинен знати основи теорії множин, булеві функції, основи загальної алгебри, основи математичної логіки і теорії алгоритмів.

Теоретичні основи програмування (Інф., заочн.)

Включає в себе вивчення основних понять теорії програмування, розгляд основних аспектів програм (семантика, обчислюваність, генетичність, прагматика), їх формалізацію та дослідження.

Нормативний курс: 3-й семестр ОКР магістр, 3 кредити.

Лектор: професор Нікітченко Микола Степанович.

Мета: засвоєння основних концепцій, принципів та понять сучасного програмування. В загальносвітоглядному аспекті, поняття і методи теорії програмування необхідні для обґрунтування та формалізації способів розробки правильних та ефективних програм. В прикладному аспекті, такий апарат необхідний для адекватного моделювання мов специфікацій і програмування та використання побудованих моделей для створення сучасних програмних та інформаційних систем високої якості.

Попередні вимоги: необхідні знання основ дискретної математики, алгебри та математичної логіки. Студент повинен знати основи теорії множин, булеві функції, основи загальної алгебри, основи математичної логіки.

Нестандартний конструктивний аналіз (Інф., заочн.)

Включає в себе вивчення техніки математичного аналізу шляхом поєднання нестандартного і конструктивного підходів до понять функцій і операцій математичного аналізу. Апарат нестандартного конструктивного аналізу використовується для моделювання предметних областей, створення сучасних програмних та інформаційних систем.

Нормативний курс: 4-й семестр ОКР магістр, 2 кредити.

Лектор: професор Дорошенко Анатолій Юхимович.

Мета: засвоєння техніки математичного аналізу шляхом поєднання нестандартного і конструктивного підходів до понять функцій і операцій математичного аналізу. Засвоєння понять нестандартного конструктивного аналізу з використанням основ математичної логіки і теорії алгоритмів дає необхідні знання для обґрунтування правильності прикладних алгоритмів і є теоретичним фундаментом програмування. Апарат нестандартного конструктивного аналізу може бути корисним для адекватного моделювання різноманітних предметних областей, створення сучасних програмних та інформаційних систем.

Попередні вимоги: необхідно знати відомості з математичного аналізу та алгебри. Базовими дисциплінами є: математичний аналіз, програмування, теорія алгоритмів і математична логіка.

Теорія обчислень (Інф., заочн.)

Включає в себе розгляд та дослідження базових теоретико-множинних конструкцій з метою застосування їх в теорії табличних баз даних.

Нормативний курс: 2-й семестр ОКР спеціаліст, 4 кредити.

Лектор: професор Буй Дмитро Борисович.

Мета: полягає у дослідженні теоретико-множинних конструкцій повного образу, обмеження, проекції, конфінальності, сумісності, ін’єктивності та операції узагальненого прямого добутку і узагальненого з’єднання множини функцій.

Попередні вимоги: необхідні знання основ елементарної математики, основи теорії алгебри, теорії алгоритмів та теорії баз даних. Студент повинен вміти виконувати доведення теоретичних тверджень (теорем), використовувати результати теорії алгебри, розробляти власні системи управління базами.

Програмування 1к. доц. Зубенко В.В.
Програмування 2к. доц. Бойко Б.І.
Теорія алгоритмів 2к. доц. Шкільняк С.С.
Математична логіка 2к. доц. Шкільняк С.С.
Системне програмування 3к. доц. Волохов В.М.
Системне програмування 4к. доц. Волохов В.М.
Системне програмування та операційні системи 3к. доц. Панченко Т.В.
Теорія програмування 3к. проф. Нікітченко М.С.
ТА та МЛ 3к. доц. Шкільняк С.С.
Теорія обчислень 4к. проф. Буй Д.Б.
Інформаційні технології 5к. доц. Бойко Б.І., доц. Кузенко В.Ф.
Формальні методи розробки програмних систем 1м. проф. Нікітченко М.С.
Нестандартний конструктивний аналіз 5к. проф. Дорошенко А.Ю.
Прикладна логіка 6м. проф. Буй Д.Б.
Технологія програмування та створення програмних продуктів, методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій 4к. проф. Лавріщева К.М.
Новини
Дошка оголошень
Цікаві факти