спеціальні курси


Спецкурси:


Композиційна семантика SQL-подібних мов (Інф.).
Включає в себе вивчення базових понять: невизначене (логічне) значення; (слаба) тризначна логіка (Кліні), таблиці, основні маніпуляції над таблицями Коддівського типу; (розширена) модель “сутність-зв‘язок”, функціональна залежність, нормальні форми; Множина та мультимножина, композиція, впорядковані таблиці, агрегатні функції, групування (рядків таблиць), оновлення даних.
Дисципліна за блоком, 6-й семестр, 2 кредити.
Лектор: професор Буй Дмитро Борисович.
Мета: знайомство та засвоєння основних семантичних структур SQL-подібних мов, їх практичне застосування при розв’язанні практичних задач, пов’язаних із розробкою та використанням табличних баз даних.
Попередні вимоги: студент повинен знати: відомості з математичної логіки, загальної алгебри, теорії реляційних (табличних) баз даних: алгебра Буля, верхні та нижні напіврешітки (напівструктури), комутативні ідемпотентні півгрупи, порядки та передпорядки, відношення еквівалентності та фактор множини, алгебри Кодда, реляційні числення на кортежах та доменах. Студент повинен вміти: проводити стандартні математичні доведення.

Методи паралельних обчислень (Інф.).
Включає в себе вивчення базових понять паралельного програмування та архітектури мультипроцесорних систем, а також формальних моделей алгоритмів та складності обчислень.
Дисципліна за блоком, 7-й та 8-й семестри, 4 кредити.
Лектор: професор Дорошенко Анатолій Юхимович.
Мета: набуття студентами знань з теорії і методів паралельних обчислень, що вже стали класичними, а з іншого ? ознайомлення студентів з новими результатами у розвитку паралельних обчислювальних систем. Методи високопродуктивних обчислень з використанням паралельного програмування для мультипроцесорних систем дає необхідні знання для фахівця з сучасних комп’ютерних і програмних технологій і є одним з складових компонентів сучасного програмування. Методи паралельних обчислень необхідні для адекватного моделювання різноманітних предметних областей та створення сучасних програмних та інформаційних систем.
Попередні вимоги: необхідно знати відомості з математичного аналізу та теорії алгоритмів. Базовими дисциплінами є: математичний аналіз, програмування, теорія алгоритмів і математична логіка.


Сучасні мови програмування (Інф.).
Включає включає в себе розгляд теоретичних та технологічних аспектів створення сучасних мов програмування, вивчення структури мови, опанування її технологій з метою подальшого проектування та програмування сучасних програмних комплексів.
Дисципліна за блоком, 8-й семестр, 2 кредити.
Лектор: доцент Волохов Віктор Миколайович.
Мета: є опанування теорії, методик та отримання досвіду з проектування та програмування операційних систем.
Попередні вимоги: студент повинен знати для вивчення курсу «Сучасні мови програмування» основи теорії дискретної математики, теорії програмування, знання мов програмування С та C++, а також теорію баз даних. Студент повинен вміти виконувати доведення теоретичних тверджень (теорем), використовувати результати теорії дискретної математики, програмувати різноаспектні алгоритми.

Операційні системи (Інф.).
Включає включає в себе розгляд теоретичних аспектів проектування та створення операційних систем, вивчення компонент операційних систем, опанування алгоритмів та їх програмування з метою подальшого проектування та програмування операційних систем.
Дисципліна за блоком, 5-й семестр, 2 кредити.
Лектор: доцент Волохов Віктор Миколайович.
Мета: опанування теорії, методик та отримання досвіду з проектування та програмування операційних систем.
Попередні вимоги: студент повинен знати для вивчення курсу „Операційні системи” основи теорії дискретної математики, теорії програмування, знання мов програмування Pascal та C, а також основи математичного аналізу. Студент повинен вміти виконувати доведення теоретичних тверджень (теорем), використовувати результати теорії дискретної математики, програмувати різноаспектні алгоритми.

IT-менеджмент (Інф.).
Включає в себе розгляд базових понять та методів програмування із використанням машино-орієнтованих мов, відповідних інструментів розробки програм та інших мов системного програмування.
Дисципліна за блоком, 7-й семестр, 2 кредити.
Лектор: доцент Бойко Борис Іванович.
Мета: засвоєння базових знань з основ програмування, набуття навичок процедурного програмування та оволодіння мовою Асемблера.
Попередні вимоги: необхідні знання основ програмування, архітектури ЕОМ та системного програмування.


Формальні методи специфікації програм (Інф.).
Включає включає в себе вивчення понять: специфікація, методи та мови специфікацій та їх класифікація (специфікація абстрактної моделі, алгебричні специфікації, специфікації переходів станів, аксіоматичні та темпоральні специфікації), передумова, постумова, мова Z та її місце в класифікації, основні поняття мови Z, специфікація програм на основі композиційно-номінативного підходу.
Дисципліна за блоком, 8-й семестр, 4 кредити.
Лектор: доцент Вінник Вадим Юрійович.
Мета: знайомство з формальними методами специфікацій та засвоєння формальних методів специфікацій програм, їх практичне застосування на прикладі методу передумов і постумов Хоара, методу найслабшої передумови Дейкстри та мови формальних специфікацій Z.
Попередні вимоги: необхідно знати відомості з програмування, теорії програмування та математичної логіки. А саме, з курсу програмування необхідні знання поняття алгоритму, синтаксису та семантики, основи функціонального та логічного програмування тощо. З курсу теорії програмування необхідні знання з основ композиційного програмування та принципів теорії програмування. З курсу математичної логіки студент повинен знати основи числення предикатів першого порядку.


Розробка ВІ-систем (Інф.).
Включає включає в себе вивчення технологій побудови систем бізнес-аналізу на базі продуктів Microsoft: Microsoft SQL Server 2008, Microsoft SQL Server Analysis Services, Microsoft SQL Server Reporting Services, Microsoft SQL Server Management Studio та Microsoft Visual Studio 2008+ Business Intelligence.
Дисципліна за блоком, 5-й та 6-й семестри, 4 кредити.
Лектор: доцент Панченко Тарас Володимирович.
Мета: опанування базових знань з основ будови та розробки багатовимірних сховищ даних та систем бізнес-аналізу, побудови звітів та застосування Data Mining.
Попередні вимоги: необхідні знання основ баз даних, елементарної математики, дискретної математики, основ програмування та математичної логіки.


Парадигми програмування (Інф.).
Включає в себе вивчення базових понять: об’єктно-орієнтованої парадигми, використання об’єктно-орієнтованого підходу в інженерії програмних систем, їх моделювання (з використанням мови UML) та моделювання архітектури програмних систем; патернів проектування програмних систем; парадигми декларативного програмування.
Дисципліна за блоком, 6-й семестр, 2 кредити.
Лектор: доцент Кузенко Володимир Федорович.
Мета: знайомство та засвоєння деяких основних парадигм програмування, їх практичне застосування при розв’язанні практичних задач, пов’язаних із інженерією програмних систем.
Попередні вимоги: студент повинен знати: основні поняття об’єктно-орієнтованої парадигми, принципи об’єктно-орієнтованого програмування, основні поняття мови UML, стратегії використання UML-діаграм при моделюванні ПС, основні архітектурні патерни, основи парадигми декларативного програмування. Студент повинен вміти: використовувати об’єктно-орієнтований стиль програмування, застосовувати моделювання на основі UML-діаграм при розробці програмних систем, зокрема створювати діаграми прецедентів, діаграми послідовності з одночасним виявленням об’єктів та класів, діаграми класів із встановленням відношень між класами.


Мовні процесори (Інф.).
Включає включає в себе вивчення базових понять: парадигма логічного програмування, процесори логічного програмування, експертні системи, поняття мов програмування, мовних процесорів та багатомовних процесорів, web-орієнтоване програмування та фреймворки web-програмування.
Дисципліна за блоком, 7-й семестр, 2 кредити.
Лектор: доцент Кузенко Володимир Федорович.
Мета: знайомство та засвоєння деяких парадигм програмування, їх практичне застосування при розв’язанні практичних задач, пов’язаних із розробкою програмних систем, зокрема експертних систем та web-орієнтованих систем.
Попередні вимоги: студент повинен знати: основні поняття логічного програмування, принципи розробки мовних процесорів та багатомовних процесорів, стратегії використання фреймворків web-програмування. Студент повинен вміти: використовувати логічний стиль програмування, зокрема при розробці експертних систем, застосовувати інструментальні системи розробки компіляторів (компілятори компіляторів).

.
Аналіз вимог (Інф.).
Включає включає в себе вивчення базових понять дисципліни, основних її положень неформального типу. Це функціональні і нефункціональні вимоги, вимоги системного типу (захист, безпека, розподілення тощо).
Дисципліна за блоком, 8-й семестр, 2 кредити.
Лектор: професор Лавріщева Катерина Михайлівна.
Мета: засвоєння знань з основ створення великих програмних систем з використанням процесів життєвого циклу (ЖЦ), починаючи з завдання вимог і кінчаючи його супроводом. Аналіз вимог є першим процесом ЖЦ. Його розробка базується на сучасних стандартах, зокрема IOSI/IEC 12207, який містить перелік усіх процесів, а також на ядрі знань SWEBOK, в кому є розділ знаний – інженерія вимог. Ці головні документи розроблені міжнародними спеціалістами у складі комітету при ACM і IEEE у галузі ПЗ і створюють базис програмної інженерії.
Попередні вимоги: необхідні знання основ програмування, сучасних МП з об’єктно-орієнтованого типу, умов відповідних середовищ та знань основ тестування і трасування на процесах ЖЦ.

WEB-технології (Інф.).
Включає включає в себе огляд сучасних технологій, що застосовуються в розробці Web-систем.
Дисципліна за блоком, 5-й семестр, 1 кредит.
Лектор: доцент Панченко Тарас Володимирович.
Мета: опанування базових знань з сучасних Web-технології та основ Web-програмування.
Попередні вимоги: необхідні знання основ програмування та математичної логіки, основ баз даних, елементарної математики, дискретної математики.

Коректність програм (Інф.).
Включає включає в себе розгляд і використання формального метода Бі для розробки програм, що гарантовано задовольнятимуть висунуті до них вимоги.
Науковий семінар, 7-й семестр, 4 кредити.
Лектор: асистент Ткачук Ігор Юрійович.
Мета: знайомство з формальними методами розробки програм, зокрема з формальним методом Бі.
Попередні вимоги: необхідні знання основ програмування на деякій структурній мові програмування, наприклад PASCAL, C, а також елементарної математики та математичної логіки.


Логіки програмування (Інф.).
Включає семінар орієнтований на розкриття нерозривного зв’язку логічної (загальнозначної) та предметної (специфічної) складової розробки інформатико-технологічних систем. Домінантою в цьому зв’язку виступає логіка програмування. Принциповою особливістю останньої є те, що вона індукує предмет еволюційного розвитку в методології розробки вказаних систем, а не навпаки.
Науковий семінар, 8-й семестр,4 кредити.
Лектор: професор Редько Володимир Никифорович.
Мета: розгляд питань зв’язку логічної та предметної складової розробки інформатико-технологічних систем.
Попередні вимоги: студент повинен знати та вміти, продуктивно використовувати базові поняття та результати з нормативних та спеціальних курсів “Математична логіка”, “Теорія алгоритмів”, “Дискретна математика”, “Програмування”, “Системне програмування та операційні системи”, “Парадигми програмування”.

Програмологія та її застосування (Інф.).
Включає семінар присвячено розробці як загальнозначних так і специфічних засад програмології як сукупності знань про програмування в широкому сенсі, що охоплює як теоретичні так і технологічні засади. Домінуючим в семінарі, що передує спецкурсу „Основи програмології” є пропедевтичний аспект, націлений на виокремлення репрезентативних засобів інженерії програмування. Отримана на цій ниві фактографія пролонгується в логіко-предметні засади спецкурсу „Основи програмології”.
Науковий семінар, 1-й семестр ОКР спеціаліст, 2 кредити.
Лектор: професор Редько Володимир Никифорович.
Мета: виокремлення репрезентативних засобів інженерії програмування, розгляд та розробка засад програмології.
Попередні вимоги: студент повинен знати та вміти, продуктивно використовувати базові поняття та результати з нормативних та спеціальних курсів “Математична логіка”, “Теорія алгоритмів”, “Дискретна математика”, “Програмування”, “Системне програмування та операційні системи”, “Парадигми програмування”.

Сучасні технології розподілених систем (Інф.).
Включає включає в себе широке коло питань сучасних комп’ютерної науки, що торкаються створення технологій розподілених комп’ютерних систем і їх застосування у різних предметних галузях знань.
Науковий семінар, 1-й семестр ОКР спеціаліст, 2 кредити.
Лектор: професор Дорошенко Анатолій Юхимович.
Мета: набуття студентами практичних знань з методики проведення наукових досліджень у галузі розподілених комп’ютерних систем і технологій, а також практичних навичок щодо представлення наукових результатів та написання наукових статей.
Попередні вимоги: необхідно знати відомості з математичного аналізу та теорії алгоритмів. Базовими дисциплінами є: математичний аналіз, програмування, теорія алгоритмів та математична логіка.

Основи програмології (Інф.).
Включає включає в себе середовища програмування в контексті дескриптивних середовищ, носієм яких є сутнісна платформа, що базується на основній і єдиній категорії цієї навчальної дисципліни, по відношенню до якої всі інші її поняття є похідними.
Спецкурс, 2-й семестр ОКР магістр, 4 кредити.
Лектор: професор Редько Володимир Никифорович.
Мета: полягає в систематичному висвітлені основних засад сучасного програмування, що охоплюють як теоретичні, так і технологічні аспекти побудови програм як спеціального, так і універсального призначення в середовищі дескриптивних процесів моделювання предметних областей.
Попередні вимоги: студент повинен знати та вміти, продуктивно використовувати базові поняття та результати з нормативних та спеціальних курсів “Математична логіка”, “Теорія алгоритмів”, “Дискретна математика”, “Програмування”, “Системне програмування та операційні системи”, “Парадигми програмування”, “Основи процесології” та “Інформаційні технології”.


Основи процесології (Інф.).
Включає курс присвячений систематичному висвітлені процесональних засад інформатико-технологічних систем. Вони охоплюють як теоретичні, так і технологічні засоби моделювання предметних областей в рамках сутнісної платформи. В якості „загального знаменника” цих засобів виступає середовище дескриптивних процесів. Воно адекватно підтримує специфікації як спеціального, так і універсального призначення.
Спецкурс, 1-й семестр ОКР спеціаліст, 2 кредити.
Лектор: професор Редько Володимир Никифорович.
Мета: висвітлення процесональних засад інформатико-технологічних систем, що охоплюють як теоретичні, так і технологічні засоби моделювання предметних областей в рамках сутнісної платформи.
Попередні вимоги: студент повинен знати та вміти, продуктивно використовувати базові поняття та результати з нормативних та спеціальних курсів “Математична логіка”, “Теорія алгоритмів”, “Дискретна математика”, “Програмування”, “Системне програмування та операційні системи”, “Парадигми програмування”.


Основи процесології (Інф.).
Включає курс присвячений систематичному висвітлені процесональних засад інформатико-технологічних систем. Вони охоплюють як теоретичні, так і технологічні засоби моделювання предметних областей в рамках сутнісної платформи. В якості „загального знаменника” цих засобів виступає середовище дескриптивних процесів. Воно адекватно підтримує специфікації як спеціального, так і універсального призначення.
Спецкурс, 1-й семестр ОКР магістр, 2 кредити.
Лектор: професор Редько Володимир Никифорович.
Мета: висвітлення процесональних засад інформатико-технологічних систем, що охоплюють як теоретичні, так і технологічні засоби моделювання предметних областей в рамках сутнісної платформи.
Попередні вимоги: студент повинен знати та вміти, продуктивно використовувати базові поняття та результати з нормативних та спеціальних курсів “Математична логіка”, “Теорія алгоритмів”, “Дискретна математика”, “Програмування”, “Системне програмування та операційні системи”, “Парадигми програмування”.

.


Програмна інженерія (Інф.).
Включає включає в себе вивчення базових понять основних її під дисциплін: інженерії програмування якісних компонентів, оцінювання робіт і продукту, керування програмним проектом та промислового виробництва програмних продуктів.
Спецкурс, 1-й семестр ОКР спеціаліст, 2 кредити.
Лектор: професор Лавріщева Катерина Михайлівна.
Мета: засвоєння базових знань з основ інженерії програмування, оцінювання економічних показників продукту і діяльності його виконавців, керування програмними проектами та промислового вироблення сімейств програмних. Поняття і методи програмної інженерії необхідні для обґрунтування правильності розроблення програмних продуктів на усіх процесах життєвого циклу, починаючи з завдання вимог і кінчаючи його супроводом. Програмна інженерія є фундаментом виробництва якісних окремих компонентів повторного використання (КПВ) та сімейств компонентів та застосувань у сучасних мовах програмування (МП). Теоретичний апарат програмної інженерії необхідний для адекватного опису специфіки різноманітних предметних областей, його трансформування до опису відповідних компонентів у МП та їх композиції у програмні чи інформаційні системи для вирішення задач предметної області.
Попередні вимоги: необхідні знання основ програмування, сучасних МП з об’єктно-орієнтованого типу та відповідних середовищ, елементарної математики та алгебри. Студент повинен знати основи теорії множин, загальної алгебри, математичної логіки та МП.

Композиційні логіки (Інф.).
Включає включає в себе вивчення базових понять логік, розгляд семантичних моделей логік та формально-аксіоматичних логічних систем.
Спецкурс, 3-й семестр ОКР магістр, 3 кредити.
Лектор: професор Нікітченко Микола Степанович.
Мета: засвоєння знань з композиційних логік. Сучасні методи розробки програмного забезпечення широко використовують різні формалізми для доведення властивостей програм. Більшість з цих формалізмів є логіками різних типів. Це робить актуальною проблему вивчення сучасних логік. Методологічною базою композиційних логік є принципи розвитку від абстрактного до конкретного, принципи номінативності та композиційності. В загальносвітоглядному аспекті, поняття і методи композиційних логік необхідні для обґрунтування правильності тих чи інших способів отримання істинного знання. В прикладному аспекті, апарат композиційних логік необхідний для адекватного моделювання різноманітних предметних областей, створення сучасних програмних та інформаційних систем.
Попередні вимоги: необхідні знання основ елементарної математики, математичної логіки, дискретної математики та алгебри. Студент повинен знати основи теорії множин, булеві функції, основи загальної алгебри, математичної логіки, теорії алгоритмів.

Інформаційне моделювання систем (Інф.).
Включає включає в себе вивчення понять: інформаційна модель, специфікація, методи та мови специфікацій та їх класифікація, мова Python та її місце в класифікації, основні поняття мови Python, специфікація програм на основі композиційно-номінативного підходу.
Спецкурс, 1-й семестр ОКР спеціаліст, 2 кредити.
Лектор: доцент Зубенко Віталій Володимирович.
Мета: знайомство з формальними методами інформаційного моделювання систем, засвоєння формальних методів прототипування систем, їх практичне застосування на прикладі мови Python.
Попередні вимоги: необхідно знати відомості з програмування, теорії програмування та математичної логіки. А саме, з курсу програмування необхідні знання поняття алгоритму, синтаксису та семантики, основи функціонального та логічного програмування тощо. З курсу теорії програмування необхідні знання з основ композиційного програмування та принципів теорії програмування. З курсу математичної логіки студент повинен знати основи числення предикатів першого порядку.

Програмна інженерія (Інф., заочн.).
Включає включає в себе вивчення базових понять основних її під дисциплін: інженерії програмування якісних компонентів, оцінювання робіт і продукту, керування програмним проектом та промислового виробництва програмних продуктів.
Дисципліна за блоком, 2-й семестр ОКР спеціаліст, 2 кредити.
Лектор: професор Лавріщева Катерина Михайлівна.
Мета: засвоєння базових знань з основ інженерії програмування, оцінювання економічних показників продукту і діяльності його виконавців, керування програмними проектами та промислового вироблення сімейств програмних. Поняття і методи програмної інженерії необхідні для обґрунтування правильності розроблення програмних продуктів на усіх процесах життєвого циклу, починаючи з завдання вимог і кінчаючи його супроводом. Програмна інженерія є фундаментом виробництва якісних окремих компонентів повторного використання (КПВ) та сімейств компонентів та застосувань у сучасних мовах програмування (МП). Теоретичний апарат програмної інженерії необхідний для адекватного опису специфіки різноманітних предметних областей, його трансформування до опису відповідних компонентів у МП та їх композиції у програмні чи інформаційні системи для вирішення задач предметної області.
Попередні вимоги: необхідні знання основ програмування, сучасних МП з об’єктно-орієнтованого типу та відповідних середовищ, елементарної математики та алгебри. Студент


Програмна інженерія (Інф., заочн.).
Включає включає в себе вивчення базових понять основних її під дисциплін: інженерії програмування якісних компонентів, оцінювання робіт і продукту, керування програмним проектом та промислового виробництва програмних продуктів.
Дисципліна за блоком, 2-й семестр ОКР магістр, 3 кредити.
Лектор: професор Лавріщева Катерина Михайлівна.
Мета: засвоєння базових знань з основ інженерії програмування, оцінювання економічних показників продукту і діяльності його виконавців, керування програмними проектами та промислового вироблення сімейств програмних. Поняття і методи програмної інженерії необхідні для обґрунтування правильності розроблення програмних продуктів на усіх процесах життєвого циклу, починаючи з завдання вимог і кінчаючи його супроводом. Програмна інженерія є фундаментом виробництва якісних окремих компонентів повторного використання (КПВ) та сімейств компонентів та застосувань у сучасних мовах програмування (МП). Теоретичний апарат програмної інженерії необхідний для адекватного опису специфіки різноманітних предметних областей, його трансформування до опису відповідних компонентів у МП та їх композиції у програмні чи інформаційні системи для вирішення задач предметної області.
Попередні вимоги: необхідні знання основ програмування, сучасних МП з об’єктно-орієнтованого типу та відповідних середовищ, елементарної математики та алгебри. Студент повинен знати основи теорії множин, загальної алгебри, математичної логіки та МП.

Інформаційне моделювання систем (Інф., заочн.).
Включає включає в себе вивчення понять: інформаційна модель, специфікація, методи та мови специфікацій та їх класифікація, мова Python та її місце в класифікації, основні поняття мови Python, специфікація програм на основі композиційно-номінативного підходу.
Дисципліна за блоком, 3-й семестр ОКР магістр, 3 кредити.
Лектор: доцент Зубенко Віталій Володимирович.
Мета: знайомство з формальними методами інформаційного моделювання систем, засвоєння формальних методів прототипування систем, їх практичне застосування на прикладі мови Python.
Попередні вимоги: необхідно знати відомості з програмування, теорії програмування та математичної логіки. А саме, з курсу програмування необхідні знання поняття алгоритму, синтаксису та семантики, основи функціонального та логічного програмування тощо. З курсу теорії програмування необхідні знання з основ композиційного програмування та принципів теорії програмування. З курсу математичної логіки студент повинен знати основи числення предикатів першого порядку.


Композиційні логіки (Інф., заочн.).
Включає включає в себе вивчення базових понять логік, розгляд семантичних моделей логік та формально-аксіоматичних логічних систем.
Дисципліна за блоком, 3-й семестр ОКР магістр, 3 кредити.
Лектор: професор Нікітченко Микола Степанович.
Мета: засвоєння знань з композиційних логік. Сучасні методи розробки програмного забезпечення широко використовують різні формалізми для доведення властивостей програм. Більшість з цих формалізмів є логіками різних типів. Це робить актуальною проблему вивчення сучасних логік. Методологічною базою композиційних логік є принципи розвитку від абстрактного до конкретного, принципи номінативності та композиційності. В загальносвітоглядному аспекті, поняття і методи композиційних логік необхідні для обґрунтування правильності тих чи інших способів отримання істинного знання. В прикладному аспекті, апарат композиційних логік необхідний для адекватного моделювання різноманітних предметних областей, створення сучасних програмних та інформаційних систем.
Попередні вимоги: необхідні знання основ елементарної математики, математичної логіки, дискретної математики та алгебри. Студент повинен знати основи теорії множин, булеві функції, основи загальної алгебри, математичної логіки, теорії алгоритмів.

Основи програмології 1м. проф. Редько В.Н.
Основи процесології 5к. проф. Редько В.Н.
Програмна інженерія 5к. проф. Лавріщева К.М.
Композиційні логіки 2м. проф. Нікітченко М.С.
Інформаційне моделювання систем 5к. доц. Зубенко В.В.
Новини
Дошка оголошень
Цікаві факти